Polityka prywatności

1. Nasz firma szanuje prawo do prywatności i przestrzega obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, w tym nowego Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”) w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych oraz uchylającego dyrektywę 95/46/WE, obowiązującego od dnia 25 maja 2018 r., a także wszelkich innych przepisów, które mogą je w przyszłości rozbudować lub uzupełnić.
2. Administratorem danych jest podmiot, który określa cele i sposoby przetwarzania danych osobowych. Innymi słowy, administrator decyduje, w jaki sposób i w jakim celu dane osobowe są przetwarzane.
Administratorem danych jest spółka:
Euro-Investment s.c., Klaudyn, ul. Lutosławskiego 104, 05-080 Izabelin,
W razie jakichkolwiek pytań lub chęci uzyskania dalszych informacji dotyczących przetwarzania lub ochrony danych osobowych można skontaktować się z nami w jeden z poniższych sposobów:
Administrator danych: Euro-Investment s.c.
Adres pocztowy: ul. Belgradzka 52, 02-793 Warszawa
Telefon: +48 608 047 408
Można również skontaktować się z nami pocztą e-mail pod adresem info@suknie-collinter.pl

3. Administrator zbiera i przetwarza następujące dane osobowe:
• Dane identyfikacyjne: imię, nazwisko,
• Dane kontaktowe:, adres e-mail, numer telefonu
• Dane elektroniczne: adres IP, rodzaj i identyfikator urządzenia, rodzaj i język przeglądarki, domena, przez którą uzyskujesz dostęp do Witryny, informacje o przeglądaniu, aktywność w Witrynie.

4. Administrator zbiera i przetwarza dane osobowe, które nam dobrowolnie podajesz, w szczególności w następujących okolicznościach:
• pytanie o informacje lub oferty dotyczące naszych produktów i usług;
• sprawdzenie dostępności usługi;
• nabycie produktów lub usług firmy;
• zwracanie się o pomoc związaną z usługami firmy;

5. Klient jest zobowiązany do podania wyłącznie takich danych osobowych, jakie są niezbędne do świadczenia na jego rzecz usług lub udostępniania mu funkcji Witryny, które zamówił.
6. Poniżej przedstawiamy konkretne cele, dla których przetwarzamy Twoje dane osobowe:
• Udzielanie Ci żądanych informacji, w tym ofert na produkty i usług. W takim przypadku Twoja zgoda jest podstawą prawną do przetwarzania Twoich danych.
• Sprawdzanie dostępności usługi. W tym przypadku konieczność podjęcia kroków, na Twoje żądanie, przed zawarciem umowy jest podstawą prawną do przetwarzania Twoich danych.
• Twoja rejestracja jako klienta, przetwarzanie transakcji, zarządzanie relacjami umownymi, zapewnienie dostępu do prywatnego obszaru klienta, przesyłanie istotnych informacji o produktach i usługach, jak również wszelkich innych wiadomości o usługach lub wiadomości związanych z kontaktem i transakcjami, zarządzanie programami lojalnościowymi, rabatami i promocjami, przeprowadzanie badań satysfakcji bądź ankiet dotyczących produktów i usług wprowadzanych na rynek i dystrybuowanych przez Firmę. W tym przypadku podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest, realizacja umowy sprzedaży produktów lub umowy o dzieło zawartej z Administratorem.
• Odpowiadanie na prośby o pomoc związaną z usługami. W takim przypadku Twoja zgoda jest podstawą prawną do przetwarzania Twoich danych.
7. Pamiętaj, że otrzymywanie informacji marketingowych nie jest dla nas niezbędne do utrzymania relacji z Tobą. Jeśli wolisz nie otrzymywać wiadomości marketingowych, możesz poinformować nas o tym w dowolnym momencie wskazanymi sposobami.
8. Będziemy udostępniać lub zapewniać osobom trzecim dostęp do danych osobowych klientów, gdy będzie to konieczne do osiągnięcia jednego z celów opisanych poniżej oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa:
a. Zobowiązania prawne: Administrator może przekazywać dane osobowe klientów, gdy jest to konieczne do spełnienia zobowiązań prawnych, w tym zobowiązania związanego z przekazywaniem danych właściwym organom, sędziom czy sądom. Dotyczy to również stosowania się do żądań organów władzy związanych z zapobieganiem praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
9. Administrator podejmuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w celu ochrony danych osobowych klientów przed niewłaściwym wykorzystaniem, zniszczeniem, utratą, przypadkową lub zabronioną modyfikacją, ujawnieniem lub nieuprawnionym dostępem, w tym środki niezbędne do przeciwdziałania wszelkim podejrzewanym naruszeniom ochrony danych osobowych.
10. Administrator zatrzymuje dane osobowe klientów na okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane lub do czasu, gdy klienci skorzystają z prawa do usunięcia bądź wycofania zgody.
11. Dane będą następnie usuwane, chyba że dłuższy okres zatrzymywania jest wymagany bądź dozwolony przez prawo (na przykład w celu ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych), w którym to przypadku będą one należycie zatrzymywane na tak długo, jak jest to wymagane przed ich usunięciem.
12. Dla określenia odpowiedniego okresu zatrzymywania danych stosujemy następujące kryteria:
• Dane niezbędne do przekazania Ci żądanych informacji, w tym ofert na produkty i usługi, będą zatrzymywane na okres niezbędny do reagowania i rozpatrywania tych żądań, zgodnie z obowiązującymi postanowieniami przepisów prawa i terminami przedawnienia przewidzianymi w przepisach prawa.
• Dane związane z nabywaniem produktów i usług firmy w ramach relacji umownej będą zatrzymywane przez okres obowiązywania umowy z firmą lub przez okres niezbędny do wykonywania praw i obowiązków wynikających z umowy z firmą, zgodnie z obowiązującymi postanowieniami przepisów prawa i terminami przedawnienia przewidzianymi w przepisach prawa.
• Dane niezbędne do reagowania na wnioski klientów związane z produktami i usługami firmy, będą zatrzymywane na okres niezbędny do rozpatrzenia tych żądań, zgodnie z obowiązującymi postanowieniami przepisów prawa i terminami przedawnienia przewidzianymi w przepisach prawa.
• W przypadku umieszczania plików cookie na Twoim urządzeniu dane będą zatrzymywane zgodnie z obowiązującymi wymogami prawnymi i zaleceniami właściwych organów.

13. Zgodnie z obowiązującym prawem przysługują Ci określone prawa, jeśli chodzi o zbieranie i przetwarzanie Twoich danych osobowych. Prawa te są następujące:
• Prawo do informacji: masz prawo do uzyskania informacji o wykorzystaniu i przetwarzaniu Twoich danych osobowych w sposób zwięzły, przejrzysty, zrozumiały, łatwo dostępny, w jasnym i prostym języku.
• Prawo dostępu: masz prawo w każdej chwili zażądać od nas potwierdzenia, że w przypadku przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych zapewniamy Ci dostęp do tych danych oraz informacji o ich przetwarzaniu, a także masz prawo do uzyskania kopii tych danych. Kopia Twoich danych osobowych, które Ci udostępnimy, będzie bezpłatna, chociaż żądanie dodatkowych kopii może podlegać uzasadnionej opłacie w oparciu o koszty administracyjne. Ze swojej strony możemy poprosić Cię o przedstawienie dowodu tożsamości lub o przekazanie dodatkowych informacji potrzebnych do rozpatrzenia Twojego żądania.
• Prawo do sprostowania danych: masz prawo żądać sprostowania nieścisłych, nieaktualnych lub niekompletnych danych osobowych, które Cię dotyczą. Możesz również zażądać uzupełnienia wszelkich danych osobowych, które mogą być niekompletne, w tym poprzez złożenie oświadczenia uzupełniającego.
• Prawo do usunięcia danych: masz prawo zażądać usunięcia Twoich danych osobowych między innymi wtedy, gdy dane te nie są już potrzebne do celów, dla których zostały zebrane lub były przetwarzane. Prawo to nie ma jednak charakteru bezwzględnego, zatem firma może zachować te dane, należycie je blokując, w przypadkach określonych w obowiązujących przepisach.
• Prawo do ograniczenia przetwarzania danych: masz prawo żądać od nas ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, co by oznaczało, że możemy je nadal przechowywać, ale nie możemy ich dalej przetwarzać w przypadku spełnienia któregokolwiek z poniższych warunków:
a. – zakwestionujesz dokładność danych w czasie, który pozwala nam zweryfikować dokładność tych danych;
b. – przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Ty sprzeciwisz się usunięciu danych i zażądasz ograniczenia ich wykorzystania;
c. – firma nie potrzebuje już danych do celów przetwarzania, ale Ty potrzebujesz ich do celów ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych;
d. – wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych do czasu sprawdzenia, czy uzasadnione podstawy firmy przeważają nad Twoimi.
• Prawo do przenoszenia danych: masz prawo do przenoszenia danych do innego administratora danych w uporządkowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie. Prawo to jest stosowane wtedy, gdy przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie zgody lub na podstawie umowy i przetwarzanie to odbywa się w sposób zautomatyzowany.
• Prawo do wniesienia sprzeciwu: prawo to pozwala Ci na wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, w tym profilowania. Nie będziemy dalej przetwarzać Twoich danych, chyba że wykażemy przekonujące uzasadnione podstawy do ich przetwarzania lub do ustanowienia, wykonania bądź obrony roszczeń prawnych.
• Prawo do wycofania zgody: w przypadkach, w których uzyskaliśmy Twoją zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych w związku z określonymi działaniami (na przykład w celu wysyłania Ci informacji marketingowych), możesz ją w każdej chwili wycofać.
• Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: masz prawo do złożenia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych,